Contact Us

New Melting Center Pvt.Ltd.
Work & Office
Gat No.678 / 679(Part),Kushire
Tal.Pahhala,
Dist:Kolhapur - 416229
Maharashtra State ,(INDIA)
+91-02328 271224
meltingcentre@gmail.com

Tue - Sun 9.00 - 18.00
Monday CLOSEDMr.D.S.Patil(COO) +91-9923201390
Mr.S.P.Nalage +91-9923201314
Mr.Ali M. Mujawar +91-9923941331
Mr.Ganesh Y. Powar(GM) +91-9923201311
Mr.Mubarak G. Shaikh(MD) +91-9923201309
Mr.Dilawar Shaikh +91-9422045686